Regulamin – Wypożyczalnia samochodów Bielsko-Biała - Delteks
Ładowanie...

Regulamin

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodu zawieranych przez Delteks Sp. z o.o. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W razie sprzeczności umowy i regulaminu strony związane są z umową
3. Strony:
a) Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna
b) Wynajmujący: Delteks sp. z o.o. ul. Warszawska 2, Bielsko-Biała
4. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba , która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty(w przypadku obcokrajowców ważny paszport)oraz od co najmniej roku posiada ważne na terenie RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują cały okres trwania umowy. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „dane kierowcy”wymogów wskazanych w niniejszym punkcie. Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego wystąpienia od umowy.
5. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w umowie najmu w pozycji „dane najemcy lub kierującego pojazdem” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używanie bez uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
6. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o takiej zmianie. W przypadku zaniechania niezwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkody, jakie poniósł wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
7. Najemca zapewnia, aby postanowienia regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo kierującego pojazdem z obowiązkami wynikającymi z eksploatacji samochodu.
8. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę Unii Europejskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.
9. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.
10. W wypadku jeżeli wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwości przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.
11. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

II. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu:

1.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty ( w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.
2.W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w postanowieniach ogólnych Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję.
3.Przedłużenie najmu o jedną dobę możliwe jest telefonicznie 530-688-94.Przedłużenie o więcej niż jedną dobę musi być poprzedzone wizytą w biurze Delteks, ul. Warszawska 2, Bielsko-Biała.
4. W przypadku zawinionego przez Najemcę nie zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenia samochodu w ciągu 5 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w zawartej umowie najmu będzie podstawą dla Wynajmującego do:
1) obciążenia Najemcy karą umowną w kwocie 200 PLN netto
2) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia najmu wg Cennika.
3) zatrzymanie wpłaconej przez Najemcę kaucji.
4) złożenia zawiadomienie o kradzieży samochodu do prokuratury.
5. W razie przywłaszczenia samochodu przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo użyć zapasowych kluczy w celu odebrania jego własności. Za rzeczy pozostawione w pojeździe podczas odbioru samochodu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Najemca ma prawo odebrać swoją własność po ustaleniu terminu z Wynajmującym.
6. Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie.
7. Samochód jest przekazywany z określonym stanem paliwa w baku, najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z takim samy stanem paliwa w bakiem. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.

III. Serwis, przegląd, naprawy

1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia wynajmującego samochodu w celu wykonania przeglądów okresowych przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdów lub podanych na protokole przekazania pojazdu (tolerancja +/- 500 km) w miejscu i czasie uzgodnionym z wynajmującym (w razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 530-688-944). W razie udostępnienia samochodu do przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienie go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez Najemcę
2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania naprawy , poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego pojazdu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii , wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (Infolinia: 530—688-944) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrot wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

IV. Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania:

1. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z infolinią 530-688-944 oraz postępowanie według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim wezwanie Policji.
2. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt powyżej Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

V. Szkody, awarie, serwis:

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów, szkód, awarii, zapalenia się kontrolek, skontaktuje się z infolinią techniczną 530-688-944
2. Jeśli w trakcie wynajmu konieczne będzie wykonanie przeglądu gwarancyjnego, zadzwoń pod nr 530-688-944 i postępuj zgodnie z wskazówkami.
3. W razie szkody zawsze dzwoń na policję oraz na infolinię techniczną i postępuj zgodnie z uzyskanymi wskazówkami.
4. Szkodę trzeba także zgłosić ubezpieczycielowi poprzez opiekuna z Delteks sp. z o.o.
5. Na czas awarii, likwidacji szkody uzyskasz samochód zastępczy w klasie nie niższej niż wynajęty samochód.

VI. Najemca zobowiązany jest do:

1. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymagane przez kontrole ruchu drogowego (ważne i honorowane na terenie RP prawo jazdy, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie jeżeli jest wymagane)
2. Zabezpieczenie samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków).
3. Wykonywanie własnym kosztem i staranie obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanie ogumienia, działanie świateł sygnalizujących, mijania i drogowych)
4.Każdorazowo po zakończeniu jazdy – zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego oraz kompletu kluczyków poza samochodem
4. Stosowanie w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentacji technicznej pojazdu
5. Przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego
6. Utrzymywanie pojazdu w należytej czystości w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu

VII. Najemcy w szczególności zabrania się:

1. Prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość
2. Uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów
3. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości i ładowności
4. Palenie tytoniu w samochodzie
5. Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
6. Przewożenie wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt
7. Przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa
8. W przypadku naruszenia postanowień pkt. VII Najemca traci kaucję za dany samochód
9. W przypadku naruszenia pkt. VII podpunkt 5. Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300 PLN netto oraz zostanie obciążony kosztami przywrócenia stanu poprzedniego.
10. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy najemcy sposobu wykorzystywania i stanu pojazdu oraz dokumentów najemcy związanych z powyższymi okolicznościami zaś najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

VIII. Obowiązki wynajmującego:

1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy.
2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
1) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy

IX. Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucja i kary umowne

1. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną forma rozliczeń.
2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.delteks.pl
3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.
4. Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:
1) podstawienie samochodu wg cennika (www.delteks.pl)
2) zwrotu samochodu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie – 30 zł
3) zwrotu brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – do 300zł.
4) obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 150 zł.
5) obciążenia Wynajmującego kosztami związanymi z nieuiszczeniem opłat parkingowych, przekroczeniem dopuszczalnej prędkości oraz innych wykroczeń drogowych
6) Brak odbioru auta po wpłaconym depozycie/zaliczce skutkuje utratą środków, możliwy zwrot depozytu/zaliczki po odwołaniu rezerwacji 21 dni przed planowanym wynajmem auta
5. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
1) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
2) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
3) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
4) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy
5) zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu
6. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:
1) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu – do 2000 zł.,
2)zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka – do 1000 zł.,
3) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu, karty pojazdu – 500zł.,
4) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł.,
5) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 1000 zł.,
6) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 200 zł.,
7)zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 500 zł.,
8) utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy – 3000 zł.
9) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – do 10.000 zł.,
10)dokonania przez Najemcę demontaż ulub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego- 2000 zł.,
11)‎W przypadku nie zwrócenia auta w terminie ustalonym w umowie, braku kontaktu z najemcą, wypożyczalnia obciąży najemcę za odbiór auta kwotą 2000zł + koszty dojazdu.
7. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

X. Postanowienia końcowe

1. Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony samochód.
2 W przypadku zawarcia umowy terminowej na czas określony pomiędzy Wynajmującym a Najemcą: gdy Najemca nie wywiązuje się z terminów płatności ustalonych przed podpisaniem umowy lub Najemca samowolnie skraca sobie wcześniej ustalony okres wynajmu pojazdu bez uiszczenia opłat do końca trwania umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia całego depozytu lub obciążenia Najemcę karą umowną w wysokości 3 x miesięczny czynsz pozostały do okresu podpisanej umowy.
3. Wynajmujacy zastrzega możliwość podstawienia innego auta z tej samej klasy lub wyższej niż rezerwowane w tej samej cenie, w przypadku przyczyn losowych.
4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
5.Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.
6.W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
7.Przy płatnościach kartami płatniczymi, kredytowymi, przedpłaconymi, przy transakcji preautoryzacja, dopełnienie preautoryzacji, Najemca zgadza się na dokonanie transakcji : „Opóźnione Opłaty Uzupełniające i Poprawki” bez fizycznego udziału karty w Wypożyczalni Samochodów „Delteks”. Transakcje takie mogą obejmować wyłącznie nie objęte opłatą za najem dodatkowe opłaty za : zużyte paliwo, opłaty parkingowe lub mandaty karne za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, naprawę uszkodzonego pojazdu nie objętą ubezpieczeniem, udział własny w przypadku utraty pojazdu lub naprawy uszkodzonego pojazdu objęte ubezpieczeniem jednak suma tych opłat nie może przekroczyć wysokości kaucji za pojazd zaakceptowanej przez posiadacza karty.

 

NAPISZ DO NAS!


Zachęcamy do kontaktu oraz do skorzystania z usług naszej firmy!

  • Bielsko-Biała (43-300), ul. Warszawska 2 (Hala Dworca PKP)
  • +48 530 688 944
  • wynajem@delteks.pl